Beth yw’r Dystysgrif Sgiliau Iaith?

Mae’r Dystysgrif wedi ei datblygu er mwyn galluogi myfyrwyr sy’n astudio yng Nghymru i ennill tystysgrif wedi ei achredu gan CBAC ac sy’n dangos tystiolaeth o’u sgiliau iaith, a’u gallu i weithio drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae llawer o gyflogwyr wedi datgan eu cefnogaeth i’r Dystysgrif.

Pan fyddwch yn ymgeisio am swyddi yn y dyfodol felly, bydd gennych:

• dystiolaeth (a gydnabyddir gan y sector addysg uwch a chan gyflogwyr) o lefel eich sgiliau iaith Gymraeg
• ffordd o ddangos eich gallu i gyfathrebu’n hyderus ac yn broffesiynol yn y Gymraeg mewn amrywiaeth o gyd-destunau a sefyllfaoedd

I ennill y Dystysgrif bydd gofyn i chi wneud cyflwyniad llafar a sefyll prawf ysgrifenedig sy’n cynnwys tair tasg.

 

Pwy all ymgeisio?


Gall unrhyw fyfyriwr prifysgol ymgeisio am Dystysgrif Sgiliau Iaith Gymraeg y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, waeth beth fo’i faes astudio.

Os ydych yn derbyn ysgoloriaeth gan y Coleg, mae'n ofynnol ichi ymgeisio am y Dystysgrif Sgiliau Iaith cyn gorffen eich cwrs gradd.

Cyflwynwyd y Dystysgrif am y tro cyntaf yn 2013, ac fe lwyddodd 34 o fyfyrwyr i’w hennill − a 6 o’r rheiny gyda rhagoriaeth. Yn 2014 enillodd 157 y Dystysgrif. Yn 2015 roedd nifer yr ymgeiswyr wedi cynyddu i 286 a roedd 259 o fyfyrwyr yn llwyddiannus. Roedd 220 o fyfyrwyr yn llwyddiannus yn 2016.

Eleni, dyfarnwyd y Dystysgrif i 230 o ymgeiswyr (Rhagoriaeth - 70, Clod - 87 a Llwyddo - 73).